Povlastice

[ A+ ] /[ A- ]

1. OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA TURISTIČKE PRISTOJBE
Osobe s invaliditetom od 70% ili većim i jedan pratitelj, ne plaćaju turističku pristojbu kada borave
van svog prebivališta. Ovo se pravo ostvaruje predočenjem rješenja (ili druge isprave) o tjelesnom
oštećenju (invaliditetu) ili predočenjem članske iskaznice udruge osoba s invaliditetom. Turističku
pristojbu naplaćuju pravne i fizičke osobe koje pružaju uslugu noćenja u smještajnom objektu
istodobno s naplatom pružene usluge, pa je potrebno na vrijeme istaknuti da ste kao osoba s
invaliditetom oslobođeni od plaćanja turističke pristojbe.

2. POVLASTICE KOD PLAĆANJA MJESEČNE HRT PRISTOJBE
Određene kategorije osoba s invaliditetom navedene u Odluci o utvrđivanju visine mjesečne
pristojbe koja se plaća HRT-u za 2020.g. te povlasticama za određene kategorije obveznika plaćanja,
oslobođene su od plaćanja mjesečne pristojbe za 100% ili 50%, ovisno o kategoriji invaliditeta.
Zahtjev se podnosi izravno HRT-u uz prilaganje potrebne dokumentacije.

3. PRAVO NA ZNAK PRISTUPAČNOSTI
Zahtjev za izdavanje znaka pristupačnosti radi korištenja parkirališnih mjesta za osobe s invaliditetom
podnosi se nadležnom upravnom tijelu županije. Uz zahtjev je potrebno priložiti nalaz i mišljenje
ovlaštenog vještaka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, odnosno nalaz i mišljenje
drugostupanjskog liječničkog povjerenstva nadležnog za davanje nalaza i mišljenja prema Zakonu o
pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ili prema Zakonu o zaštiti
vojnih i civilnih invalida rata. Pravo glasi na osobu, a ona ne treba biti vlasnik vozila već mora imati
istaknutu iskaznicu na lijevom vjetrobranskom staklu bilo kojeg vozila koji osobno vozi ili se njime
prevozi.

4. PRAVO NA OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA GODIŠNJE NAKNADE ZA UPORABU JAVNIH CESTA i
PRAVO NA OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA CESTARINE
Osobe s 80% ili više tjelesnog oštećenja, odnosno osobe kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje koje
ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta 60% ili više, ne plaćaju godišnju naknadu za
uporabu javnih cesta za jedan osobni automobil koji imaju u svom vlasništvu (ili koji koriste temeljem
ugovora o leasingu). Osobe kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu
nesposobnost donjih ekstremiteta 80% ili više, hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata sa
100% tjelesnog oštećenja, te osobe kojima je utvrđeno tjelesno oštećenje osjetila vida od 100%, ne
plaćaju cestarinu za jedan osobni automobil koji imaju u svom vlasništvu, odnosno koji koriste
temeljem ugovora o leasingu.
Zahtjev za ostvarenje prava na oslobođenje od plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i
prava na oslobođenje od plaćanja cestarine podnosi se Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture
uz prilaganje dokaza o invaliditetu iz kojeg je vidljiv postotak tjelesnog oštećenja odnosno postotak
invalidnosti (rješenje ili nalaz i mišljenje ovlaštenog vještaka HZMO-a, odnosno za HRVI rješenje
Ministarstva branitelja ili nalaz i mišljenje nadležnog drugostupanjskog liječničkog povjerenstva).
Po ishođenju predmetnog rješenja od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, pravo na
oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta ostvaruje se predočenjem
navedenog rješenja kod registracije vozila odnosno ovjeravanja produljenja valjanosti prometne
dozvole.
Za ostvarenje prava na oslobođenje od plaćanja cestarine potrebno je na temelju gore navedenog
rješenja Ministarstva mora, prometa i infrastrukture od Hrvatske autoceste održavanja i naplata
cestarine d.o.o. podnijeti zahtjev za izdavanje SMART kartice. Pravo na oslobođenje od plaćanja
cestarine ostvaruje se predočenjem SMART kartice i to isključivo kada osoba s invaliditetom upravlja
ili je putnik u osobnom vozilu koji ima u vlasništvu ili ga koristi na temelju ugovora o leasingu.

5. OSLOBAĐANJE OD POREZA NA CESTOVNA VOZILA
Porez na cestovna motorna vozila ne plaćaju osobe koje su pri nabavi vozila bili oslobođeni plaćanja
carine i poreza na dodanu vrijednost, te osobe koje su vlasnik vozila prilagođenog za prijevoz osoba s
invaliditetom. Detaljnije informacije možete saznati u lokalnoj ispostavi Porezne uprave.

6. POVLASTICE ZA PUTOVANJE ŽELJEZNICOM I BRODOM
Povlastice se odnose konkretno na četiri putovanja u odlasku i povratku tijekom godine uz 75%
popusta u 1. ili 2. razredu putničkog i brzog vlaka godišnje. Osobe s invaliditetom plaćaju 25%
vrijednosti putne karte, a pratitelj ima pravo na besplatnu vožnju. Povlastica se ostvaruje objavom
koju osoba s invaliditetom i pratitelj pribavljaju u nadležnom upravnom tijelu županije. Objava vrijedi
do datuma koji je naveden na objavi osobe s invaliditetom koju prati pratitelj. Objava vrijedi 60 dana
od dana ispostavljanja.
Nositelji obiteljske invalidnine iza osobe poginule ili nestale u Domovinskom ratu, nositelji obiteljskih
invalidnina, vojni i civilni ratni i mirnodopski invalidi, također imaju pravo na četiri putovanja tijekom
godine uz 75% popusta te jedno besplatno putovanje tijekom godine radi obilaska groba poginule
osobe, koji nije u mjestu stanovanja nositelja.
Pravo na povlasticu imaju slijepe osobe koje imaju do 10% sposobnosti vida, gluhe i gluho slijepe
osobe, osobe s mentalnom retardacijom (težom i teškom), osobe s tjelesnim oštećenjem koje imaju
oštećenje organa za kretanje od najmanje 70%, kronični bubrežni bolesnici na hemodijalizi, osobe
koje po posebnim propisima ostvaruju pravo na doplatak za pomoć i njegu druge osobe, i djeca s
teškoćama u razvoju čiji roditelji ostvaruju pravo na dopust do sedme godine djetetova života i na rad
s polovicom punog radnog vremena.

7. OSLOBOĐENJE OD JAVNOBILJEŽNIČKIH, SUDSKIH I UPRAVNIH PRISTOJBI
Pravo na oslobođenje od javnobilježničkih i sudskih pristojbi ostvaruju invalidi Domovinskog rata, na
temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status i osobe s invaliditetom, dok pravo na
oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi imaju još i osobe s invaliditetom, na temelju valjane isprave
Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.
Pravo na oslobođenje od plaćanja upravnih pristojbi imaju civilni invalidi Domovinskog rata i hrvatski
ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj
status.

8. DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE – OSLOBOĐENJE
Pravo na plaćanje premije za dopunsko zdravstveno osiguranje iz državnog proračuna ostvaruju,
među ostalim, osigurane osobe s invaliditetom koje imaju 100% oštećenja organizma, odnosno
tjelesnog oštećenja prema posebnim propisima, osobe kod kojih je utvrđeno više vrsta oštećenja te
osobe s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem ili psihičkom bolešću zbog kojih ne mogu samostalno
izvoditi aktivnosti primjerene životnoj dobi sukladno propisima o socijalnoj skrbi. Dodatne
informacije možete dobiti kod Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

9. NAKNADA ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA
Status ugroženog kupca energenata, odnosno pravo na sufinanciranje troškova električne energije u
iznosu do 200,00 kn mjesečno može ostvariti korisnik zajamčene minimalne naknade ili korisnik
osobne invalidnine. Centar za socijalnu skrb donosi rješenje o priznanju prava na naknadu za
ugroženog kupca energenata.
Korisnik prava na naknadu za ugroženog kupca energenata može iskoristiti pravo na subvenciju
troškova električne energije prilikom plaćanja računa za troškove električne energije uz predočenje
svoje osobne identifikacijske isprave, rješenja kojim je korisniku priznato pravo na naknadu za
ugroženog kupca energenata te uz predaju izvornog naloga za uplatu troškova električne energije
poslovnici Financijske agencije.

10. POREZNE OLAKŠICE ZA OSOBE S INVALIDITETOM
Osobe s invaliditetom prema Zakonu o porezu na dohodak i Zakonu o porezu na dodanu vrijednost
mogu ostvariti određene porezne olakšice.
​Utvrđivanje osobnog odbitka ili neoporezivog dijela dohotka propisano je člankom 14. Zakona o
porezu na dohodak (Narodne novine, broj 115/16; dalje u tekstu: Zakon). Osnovni osobni odbitak i
dijelovi osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji i djecu te invalidnost/tjelesno oštećenje
izračunavaju se primjenom propisanih koeficijenata i osnovice osobnog odbitka koja iznosi 2.500,00
kuna.
Rezident može uvećati osnovni osobni odbitak za koeficijent 0,4 odnosno, u visini od 1.000,00 kuna                                                                                                                                                                mjesečno po osnovi vlastite invalidnosti ili invalidnosti svakog uzdržavanog člana uže obitelji i svakog
uzdržavanog djeteta kojima je utvrđena invalidnost ili tjelesno oštećenje te za koeficijent 1,5,
odnosno u visini od 3.750,00 kuna mjesečno ako je invalidnost utvrđena po jednoj osnovi 100% i/ili
za korištenje, na temelju posebnih propisa, prava na doplatak za pomoć i njegu poreznog obveznika
odnosno prava na osobnu invalidninu, svakog uzdržavanog člana uže obitelji i svakog uzdržavanog
djeteta. Korištenje uvećanja osnovnog osobnog odbitka za koeficijent 1,5 isključuje pravo na
korištenje uvećanja osnovnog osobnog odbitka za koeficijent 0,4. Sukladno članku 15. Pravilnika o
porezu na dohodak (Narodne novine, broj 10/17) rezidenti mogu koristiti dio osobnog odbitka u visini
1,5 osnovice osobnog odbitka za sebe osobno, svakog uzdržavanog člana uže obitelji i svako dijete,
ako su osobe kojima je rješenjem, na temelju posebnih propisa, utvrđena invalidnost ili tjelesno
oštećenje po jednoj osnovi 100% i/ili koji zbog invalidnosti ili tjelesnog oštećenja imaju, temeljem
posebnih propisa, pravo na doplatak za pomoć i njegu, odnosno pravo na osobnu invalidninu.
Osobama s invaliditetom u smislu Zakona smatraju se fizičke osobe – porezni obveznik i/ili uzdržavani
članovi njegove uže obitelji i uzdržavana djeca kojima je rješenjem donesenim prema propisima o
mirovinskom osiguranju, zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, socijalnoj skrbi, odgoju i obrazovanju te
prema drugim posebnim propisima utvrđena invalidnost ili tjelesno oštećenje.
Uvećanje osnovnog osobnog odbitka priznaje se, osim temeljem rješenja, i na temelju uvjerenja
Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom o upisu u
očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom.
Invalidnost ili tjelesno oštećenje utvrđuje se u postupku za naknadu zbog tjelesnog oštećenja
podnošenjem zahtjeva nadležnom tijelu odnosno područnoj službi Hrvatskog zavoda za mirovinsko
osiguranje, prema području prebivališta, odnosno boravišta, osobe koja podnosi zahtjev.
Člankom 61. Zakona o mirovinskom osiguranju (Narodne novine, br. 157/13, 151/14, 33/15, 93/15 i
120/16) propisano je da pravo na naknadu zbog tjelesnog oštećenja može ostvariti osiguranik kod
kojeg je utvrđen gubitak, značajnije oštećenje ili znatnija onesposobljenost pojedinog organa ili
dijelova tijela što otežava normalnu aktivnost organizma i zahtijeva veće napore u obavljanju životnih
potreba, bez obzira na to uzrokuje li ono ili ne uzrokuje smanjenje ili gubitak radne sposobnosti
osiguranika odnosno kod kojega je utvrđeno tjelesno oštećenje od najmanje 30%, a koje je nastalo
kao posljedica ozljede na radu ili profesionalne bolesti, a vrste tjelesnih oštećenja i postotke tih
oštećenja na osnovi kojih se ostvaruje pravo na naknadu zbog tjelesnog oštećenja utvrđuje se na
temelju posebnih propisa.
Sukladno članku 54. stavku 1. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine, br. 157/13, 152/14, 99/15,
52/16 i 16/17) pravo na osobnu invalidninu priznaje se osobi s teškim invaliditetom ili drugim teškim
trajnim promjenama u zdravstvenom stanju, u svrhu zadovoljavanja njezinih životnih potreba za
uključivanje u svakodnevni život zajednice, a člankom 57. stavkom 1. istoga Zakona, pravo na
doplatak za pomoć i njegu priznaje se osobi koja ne može sama udovoljiti osnovnim životnim
potrebama uslijed čega joj je prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe u organiziranju prehrane,
pripremi i uzimanju obroka, nabavi namirnica, čišćenju i pospremanju stana, oblačenju i svlačenju,
održavanju osobne higijene, kao i obavljanju drugih osnovnih životnih potreba.
Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom (Narodne
novine, br. 44/2014, 97/14 i 2/15; dalje u tekstu: Pravilnik) propisan je sadržaj i način vođenja
očevidnika zaposlenih i samozaposlenih osoba s invaliditetom te uvjeti koji moraju biti ispunjeni za
upis osobe s invaliditetom u očevidnik.
Prema članku 2. stavku 1. Pravilnika, očevidnik sadrži podatke o osobama s invaliditetom koje su
prijavljene na mirovinsko osiguranje u skladu s propisima o mirovinskom osiguranju i koje ispunjavaju
uvjete propisane Pravilnikom. Sukladno članku 3. Pravilnika, očevidnik vodi Hrvatski zavod za
mirovinsko osiguranje na temelju prijave poslodavca. Podatke iz očevidnika Hrvatski zavod za
mirovinsko osiguranje dostavlja mjesečno u Hrvatski registar o osobama s invaliditetom i Zavodu za
vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, sa stanjem na zadnji
dan u mjesecu. Sukladno članku 8. Pravilnika, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje koristi podatke

iz Hrvatskog registra o osobama s invaliditetom i drugih nadležnih tijela u svrhu utvrđivanja statusa i
uvjeta za upis u očevidnik. Osiguranici koji nisu prijavljeni na mirovinsko osiguranje na temelju
radnog odnosa, odnosno samostalnog obavljanja djelatnosti, za potrebe upisa u očevidnik, moraju
imati nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s
invaliditetom. Za osiguranika koji je stekao status osobe s invaliditetom prema propisima drugih
država članica Europske unije, kao dokaz o invaliditetu za potrebe upisa u očevidnik, poslodavac je
dužan priložiti ovjereni prijevod isprave nadležnog tijela države članice Europske unije o utvrđenju
invaliditeta.
Temeljem navedenog, ako fizička osoba posjeduje rješenje nadležnih tijela o tjelesnom oštećenju,
može joj se priznati uvećani osobni odbitak za koeficijent 0,4 iako nije upisana u očevidnik bez obzira
na postotak tjelesnog oštećenja (odnosno ako joj nije utvrđeno 100% tjelesno oštećenje), a osobama
koje su upisane u očevidnik, a nemaju upisan postotak tjelesnog oštećenja, odnosno invalidnosti,
priznaje se uvećani osobni odbitak za koeficijent 0,4 temeljem potvrde o upisu u očevidnik, osim ako
drugim vjerodostojnim ispravama dokažu da ostvaruju doplatak za pomoć i njegu, odnosno pravo na
osobnu invalidninu ili posjeduju druga rješenja ili uvjerenje o utvrđenom 100% tjelesnom oštećenju
ili invalidnosti, na temelju kojih im se priznaje uvećani osobni odbitak za koeficijent 1,5.